Admission criteria and Eligibility

Admission criteria

Scholarships

BBM मा प्रत्येक क्याम्पस/ कलेजले तोकिएको संख्यामा प्रति सेक्सन विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएकोमा प्रवेश परीक्षा (CMAT) मा सम्मिलित भई भर्नाका लागि योग्य ठहरिएका विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य रुपमा आवेदन आव्हान गरि प्रति सेक्सन २ (दुई) जना विद्यार्थीहरुलाई क्याम्पस/कलेजले उठाउने कूल रकम (Total Amount) बाट पचास प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी भर्ना देहायको प्राथमिकता क्रमको आधारमा योग्यताक्रम अनुसार छनौट गर्नु पर्नेछ ः–

क) नेपालका सामुदायिक मा.वि. बाट प्रवेशिका र सामुदायिक उच्च मा.वि. बाट दश जोड दुई परीक्षा उत्तिर्ण गरेको ।

ख) नेपालको सामुदायिक उच्च मा.वि. बाट दश जोड दुई परीक्षा उत्तिर्ण गरेको ।

ग) नेपालका सामुदायिक मा.वि. बाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तिर्ण गरेको ।

Eligibility

Eligibility: 

Minimum grade 'C' in all the subjects of 11 and 12 

Students applying for the BBM program must fill in the application blank with all details of their personal information and past academic records. The selection of students shall be based on a three-stage screening process that includes written test, individual presentation and personal interview.

FOM shall conduct a Central Management Admission Test (CMAT) that will test the basic ability of the students in verbal ability and quantitative ability. The test shall be based on the SAT format. The colleges running the program shall conduct the individual presentations and interviews for selecting suitable candidates. The admission committee of the colleges has the final authority in selecting the students for the BBM program.

Merit List

Admissions of the students in BBM program of Tribhuvan University will be strictly on the basis of merit list. Merit list is prepared on the basis of:

  1. 60% of CMAT Entrance examination
  2. 30% of marks secured in percentage in plus two or equivalent 
  3. 10% Interview